Esti tagozat

A 3. beszámoló követelményei 11.d
Angol nyelv: Az órán kiadottak szerint érettségi típusú feladatok.
Biológia
1. Az ember táplálkozása és légzése
2. A vér
3. Az ember immunrendszere
4. A szív és a keringési rendszer
5. Az ember kiválasztó szervrendszere
6. Az ember szaporító szervrendszere és egyedfejlődése
7. Hormonális szabályozás
Földrajz:
Aki jövőre fakultációs/ érettségi tantárgynak választja a földrajzot, annak 9-11. teljes természetföldrajzi tananyaga.
Aki nem érettségizik földrajzból, annak egy választott természetföldrajzi témakör
Hit- és erkölcstan
1. A kereszténység felvétele és a magyar államalapítás, Géza fejedelem politikája.
2. A kereszténység felvétele és a magyar államalapítás, István király munkássága.
3. Az István halálát követő korszak krízisei.
4. A kereszténység megszilárdulása és I. András.
5. A kereszténység megszilárdulása és I. László.
6. Az egyház néhány jellegzetes vonása az Árpád korban.
7. II. András és az aranybulla.
Informatika: hálózat elmélet és adatbázis gyakorlat
Magyar nyelv és irodalom
Magyar irodalom:
A XIX-XX. század fordulójának világirodalma, középpontban a realizmus
A Nyugat első nemzedéke: Ady, Babits, Kosztolányi, Juhász, Tóth, Móricz

Magyar nyelv:
A legújabb nyelvtörténeti kor
A tömegkommunikáció jelenlegi formái
A retorika alapjai

Matematika: a 11.-es tankönyv, kiemelt helyen a koordináta-geometria
Történelem
1. Szövetségi rendszerek, ellentétek Európában
2. Az olasz egység
3. A német egység
4. Széchenyi István
5. A 48-49-es forradalom és szabadságharc és forradalom
6. A Kiegyezéshez vezető folyamatok
7. A dualista államszervezet
8. A dualizmus kora (gazdaság, társadalom)

 

 A 2. beszámoló követelményei 11 – 12. évfolyam

 

Angol nyelv

 

 1. ÉVFOLYAM
 • Travellers Elementary 3.-4. leckéjének anyaga
 • Rendhagyó igék mindhárom alakja (Oxford Angol Nyelvtan alapján)
 • Konzultáció: február 17. (péntek) 16.30

 

 1. ÉVFOLYAM
 • 2016. október és 2015. október: érettségi időszakok minden feladata
 • A dolgozatba minden vizsgarészből 1 feladat kerül.

 

 • Témakörök: kidolgozva kell leadni

Csak a megfelelő minőségben, a vizsgázó által kidolgozott témakör elfogadható.

Ennek hiányában a teljes vizsga elégtelen minősítésű, az 1. beszámolóhoz hasonlóan.

 • utazás/turizmus
 • Otthon/lakókörnyezet
 • Egyéni-társasutazás előnyök/hátrányok
 • Üdülés tengerparton/városlátogatás

 

 • Konzultáció: február 18. (szombat) 9.00

 

Biológia

 

11.d

 1. Életjelenségek (önfenntartó és fajfenntartó működés)
 2. Az ember kültakarója. A bőr függelékei, az emberi bőr egészségtana.
 3. A mozgás szervrendszere, a csontozat.
 4. Az emberi test izomzatának felépítése és működése.
 5. Az emésztőrendszer felépítése
 6. Az ember légzése

12.d

 1. A genetika alaptörvényei
 2. Az öröklésmenetek néhány példája
 3. A mutáció
 4. Az élőlények elterjedése, toleranciája
 5. A fény mint környezeti tényező
 6. A hőmérséklet mint környezeti tényező
 7. A víz hatása az élőlényekre
 8. A levegő mint környezeti tényező

12.d fakultáció

 1. A sejtek felépítése és működése
 2. Az ember létfenntartó életműködései

 

 

Földrajz:

 

11. d

A szoláris, a valódi és a földrajzi övezetességA felsorolt éghajlatok természetföldrajzi jellegzetességeinek bemutatása: egyenlítői, szavanna, forró övezeti sivatagi, trópusi és szubtrópusi monszun.
12. d

Egy választott ország bemutatása természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi szempontok alapján: természeti adottságok, a gazdaság fejlődésének és mai állapotának a jellegzetességei, népek, nyelvek, vallások, hagyományok, szokások, ünnepek, látnivalók és érdekességek.Hit- és erkölcstan

 

11.d

 1. Luther és a wittenbergi reformáció
 2. A reformáció további ágai
 3. Kálvin és a genfi reformáció
 4. Reformátori alapfogalmak
 5. Ellenreformáció

 

12.d

Etika témakörök:

 1. A Tízparancsolat és etikai következményei
 2. Isten és más istenek
 3. Isten neve
 4. A pihenés napja
 5. A szülök és a felsőbbség

 

Informatika

 

11.d és 12.d: Táblázatkezelés

 

Magyar nyelv és irodalom

 

A tanórákon kiadott és átvett tananyag

(A pontos témakörök hamarosan itt is.)

Matematika

 

11.d

A 11-es könyv: főleg a  Trigonometria alkalmazásai fejezet, ill. a trigonometrikus függvények ábrázolása, jellemzése, ezen kívül az eddigi 2 és fél éves anyagból rövidebb érettségi feladatok.(Függvénytábla, számológép használható, mint mindig.)

 

12.d

Mértani testek felszíne, térfogata.

 

 

Történelem

 

11. d

A reformok megindítói: Széchenyi István és Wesselényi Miklós

A reformkor kibontakozása

Politikai küzdelmek a negyvenes években

A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés

Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet

A védelem megszervezése

Az önkényuralom kora

Út a kiegyezéshez

A nemzetiségi kérdés 1849 és 1868 között

Fényes győzelmek és tragikus vereség

Európa a forradalmak után

A német egység és a polgári állam

Az ipari forradalom újabb hulláma és hatásai

Az Egyesült Államok felemelkedése és az egyenlőtlen fejlődés

Nagyhatalmak és gyarmatosítás

A szövetségi rendszerek kialakulása

A társadalmi, nemzeti és hatalmi ellentétek kiéleződése

A boldog békeidők mindennapjai és szellemi pezsgése

Az első világháború

 

 

12.d

 

Magyarország történelme a II. világháború után

Demokratikus kísérlet és a kommunista diktatúra előkészítése Magyarországon

A diktatúra kiépítése

A Rákosi-korszak

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Megtorlás és konszolidáció

„A legvidámabb barakk” és „gulyáskommunizmus” korszaka

A szocializmus válsága Magyarországon

A rendszerváltás Magyarországon

A gazdaság és társadalom átalakulása a XX. század második felében

Globális problémák – természet és társadalom, népesedési viszonyok

Az Európai Unió kialakulása és felépítése

A magyar demokrácia működése

Népesedési viszonyok a XX. századi Magyarországon

A kisebbségbe került magyarság helyzete a XX. században

Társadalmi változások a XX. századi Magyarországon

 

 


 

orarendesti20162017

ESTI TAGOZAT

TANKÖNYVLISTÁK

 11. évfolyam

Mohácsy Károly: Irodalom 11. tk. + szgy.

Fráter Adrienne: Magyar nyelv 11. (Mozaik Kiadó)

Száray: Történelem 11.

Történelem atlasz

Sokszínű matematika 11. (Mozaik Kiadó)

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 11-12. (Mozaik)

Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok

Biológia középiskolásoknak egy kötetben (Műszaki Kiadó)

Biológia feladatgyűjtemény középiskolásoknak (Műszaki Kiadó)

Biblia

RP-011/ME30 Beszéld el a fiaidnak! (Kálvin Kiadó)

Angol: a tanárral egyeztetve

 

12. évfolyam

Mohácsy Károly: Irodalom 12. tk. + szgy.

Fráter Adrienne: Magyar nyelv 12. (Mozaik Kiadó)

Száray: Történelem 12.

Történelem atlasz

Sokszínű matematika 12. (Mozaik Kiadó)

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 11-12. (Mozaik)

Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok

Biológia középiskolásoknak egy kötetben (Műszaki Kiadó)

Biológia feladatgyűjtemény középiskolásoknak (Műszaki Kiadó)

Longman érettségi aktivátor – angol nyelv

Biblia

*A választott érettségi tantárgytól függően a tanár további tankönyveket jelölhet meg.